Sasa Schwarzjirg

Rakousko

Kastner

Velikost boty: [NENASTAVENO]
Rodiště: Rakousko
Datum narození: 1986-06-15