Aurora Aksnes

Norsko

Kastner

Velikost boty: [NENASTAVENO]
Rodiště: Norsko
Datum narození: 1996-06-15